l and n logo
Traditional Dishes

Main Dishes

L&N Main Dishes | 7.5% VAT & 5% Service Charge Exclusive

Tuwon Shinkafa

N400

Tuwon Eba

N400

Masa (3 PCs)

N500

Moi-Moi

N1,000

Rice and Stew

N1,500

L&N Special Rice

N2,000

Brown Rice

N2,000

Main Dishes (more)

Dish Price

Tuwon Shinkafa

N400

Tuwon Eba

N400

Tuwon Semovita

N400

Tuwon Alkama

N400

Biskin Shinkafa

N400

Sakwara (Pounded Yam)

N800

Masa (3 PCs)

N500

Moi-Moi

N1,000

Denderu Kaza

N1,500

Denderu Rago

N1,500

Danwake

N800

Rice and Stew

N1,500

L&N Special Rice

N2,000

Brown Rice

N2,000
tw ig fb
2021 © L and N Kitchen